Νομ. Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά: Στο πλάι του λαού και των κινημάτων ενάντια στο νέο μνημόνιο

14/07/2015
Comments off
718 Views
Δημοσιεύουμε απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ

Αν η 5 Ιουλίου είναι η ημερομηνία που στην Ιστορία θα γραφτεί ως η μέρα εκείνη που ο Ελληνικός λαός έστειλε ένα ηχηρό και περήφανο ΟΧΙ στους εκβιασμούς των δανειστών και ταυτόχρονα μήνυμα αντίστασης κι ελπίδας για όλους τους λαούς του κόσμου η 13η Ιουλίου, ημέρα υπογραφής μιας νέας μνημονιακής συμφωνίας, είναι ημέρα απογοήτευσης και διάψευσης των ελπίδων.

Το απο­τέ­λε­σμα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος η θέ­λη­ση της τε­ρά­στιας πλειο­ψη­φί­ας του Ελ­λη­νι­κού λαού δεν αφή­νουν κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο για πα­ρερ­μη­νεί­ες.

Η εντο­λή ήταν κα­θα­ρή.

– Βά­ζου­με τέρμα στις πο­λι­τι­κές της λι­τό­τη­τας

– Να εφαρ­μο­στούν πο­λι­τι­κές τα­ξι­κής  με­ρο­λη­ψί­ας υπέρ των λαϊ­κών τά­ξε­ων

– Απο­κα­τά­στα­ση της Εθνι­κής και Λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας

– Εφαρ­μο­γή ενός προ­ο­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος για την πα­ρα­γω­γι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση και την προ­ο­πτι­κή της χώρας.

Ήταν πο­λι­τι­κά λάθος, αυτή η κα­θα­ρή λαϊκή εντο­λή να εκλη­φθεί  ως εντο­λή συνεν­νό­η­σης- και μά­λι­στα και από κοι­νού ερ­μη­νεί­ας του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος- με τα φθαρ­μέ­να και υπό κα­τάρ­ρευ­ση κόμ­μα­τα του μνη­μο­νια­κού μπλοκ. Τα κόμ­μα­τα της υπο­τα­γής που συ­νέ­πρα­ξαν σε  όλα τα ενα­ντί­ον της Κυ­βέρ­νη­σης πρα­ξι­κο­πή­μα­τα. Στο μέγα πρα­ξι­κό­πη­μα των δα­νει­στών στο πα­ράλ­λη­λο τη­λε­ο­πτι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα των κα­να­λαρ­χών, αυτοί που συ­νε­χί­ζουν να πρω­τα­γω­νι­στούν σε κάθε επι­θε­τι­κή ενέρ­γεια.

Η ΝΕ Πει­ραιά κα­τα­νο­εί τον αρ­νη­τι­κό διε­θνή συ­σχε­τι­σμό στο πλαί­σιο της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης ΕΕ και τις σο­βα­ρές επι­πτώ­σεις που θα είχε ένα μη συ­ντε­ταγ­μέ­νο Grexit.

Η σκλη­ρή όμως αυτή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν μπο­ρεί να δι­καιο­λο­γή­σει την απο­δο­χή και πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο την υλο­ποί­η­ση από μια αρι­στε­ρή κυ­βέρ­νη­ση μιας μνημονια­κής συμ­φω­νί­ας με φρι­κια­στι­κά μέτρα που οδη­γούν σε βίαιη πα­ρα­πέ­ρα φτω­χο­ποί­η­ση της Ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας και στην απώ­λεια κάθε ίχνους Εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας.

– Υπάρ­χουν με­γά­λες ευ­θύ­νες σε τμήμα της ηγε­σί­ας, για τον εγκλωβισμό του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην αφή­γη­ση για «τερ­μα­τι­σμό της λιτότητας» εντός των ασφυ­κτι­κών πλαι­σί­ων της Ευ­ρω­ζώ­νης.

– Ευ­θύ­νη για την μη ύπαρ­ξη ενός εναλ­λα­κτι­κού σχε­δί­ου απε­μπλο­κής από τα εφιαλ­τι­κά σχέ­δια των διε­θνών το­κο­γλύ­φων.

Σή­με­ρα είναι ανα­γκαίο να δοθεί απά­ντη­ση σε πο­λι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό επί­πε­δο σε κάθε προ­σπά­θεια  εφαρ­μο­γής κάθε πτυ­χής της νέας μνη­μο­νια­κής λαί­λα­πας.

– Να ανοί­ξει τώρα η συ­ζή­τη­ση στο  κόμμα και στην κοι­νω­νία για την εκ­πό­νη­ση ενός ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου εξό­δου από την ση­με­ρι­νή Ευ­ρω­ζώ­νη.

– Οι ερ­γα­ζό­με­νοι, τα κοι­νω­νι­κά κι­νή­μα­τα, ο λαϊ­κός πα­ρά­γο­ντας θα πα­λέ­ψουν  για την ανα­τρο­πή μέσα από τους αγώ­νες του νέου μνημο­νί­ου.

Μαζί με τον λαό, πλάι στο λαϊκό κί­νη­μα θα εί­μα­στε και εμείς γιατί στο όνομά μας δεν δε­χό­μα­στε και δεν μπο­ρούν να εφαρ­μο­στούν οι βαθιά αντι­λαϊ­κές πο­λι­τι­κές.

Είναι η ώρα το κόμμα μας στο σύ­νο­λό του, ενω­μέ­νο χωρίς κυ­νή­γι μα­γισ­σών και ποι­νι­κο­ποί­η­ση των δια­φο­ρε­τι­κών από­ψε­ων, με σε­βα­σμό στις πλειο­ψη­φι­κές αποφά­σεις των ορ­γά­νων, στις συ­νε­δρια­κές του απο­φά­σεις και τις δε­σμεύ­σεις του απέ­να­ντι στους ερ­γα­ζό­με­νους, τα λαϊκά στρώ­μα­τα, την νε­ο­λαία, να πε­ρι­φρου­ρή­σει τα ρι­ζο­σπα­στι­κά αντι­μνη­μο­νια­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του, απο­φεύ­γο­ντας κάθε εξέ­λι­ξη με αρ­νη­τι­κές για τον λαό μας συ­νέ­πειες. 

Θεματικές